תקנון פעילות LG K61 מתנה

תקנון פעילות LG יום הסלפי הגדרות: "עורכת הפעילות" : בסט מובייל בע"מ, ח.פ.514399781, מרחוב התע"ש 14, כפר סבא, הלן: "בסט מובייל" או "עורכת הפעילות" שם הפעילות פעילות גולשיםLG  "יום הסלפי" : מיום 21.06.2020-23.06.2020" זכאי להשתתף בפעילות" או "משתתף/ים" – מי שמלאו לו 18 שנים, הצטרף לדף הבית של החברה באינסטגר ) להלן: "עמוד האינסטגרם" ( https://www.instagram.com/bestmobile.co.il על המשתתף לעקוב אחר העמוד של בסט מובייל באינסטגרם, , לעלות תמונת סלפי העומדת בדרישות הפוסט, לתייג את בסט מובייל! .וועדה": ביום רביעי 24.6.2020  נכריז על הזוכים סה"כ זוכה אחד עם התמונה הטובה ביותר. עורכת הפעילות תכנס וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים שידונו ביניהם למי מגיע הזכייה בין כל המשתתפים שעומדים בתנאי הפעילות מתנה: טלפון סלולרי מסוג חכם, מותג חברת טלפון סלולרי LG K61 128GB 4GB RAM,  מייבאת ע"י חברת רון לייט בע"מ  מקום ומועד קיום הפעילות: 1 במהלך תקופת הפעילות יהיו פרסום בדף האינסטגרם המציע לציבור להשתתף בפעילות. עורכת הפעילות תאפשר למשתתפים להעלות את הביצוע הכי מוצלח שלהם. הוועדה תתכנס כשבוע ימים לאחר סיום ההרשמה לפעילות. פרסום תוצאות הפעילות : תוצאות הפעילות יפורסמו באמצעות פוסט זכייה בדף האינסטגרם של עורכת הפעילות ו/או בכל דרך אחרת נוספת ככל שעורכת הפעילות תחרות תמצא לנכון. בפרסום הזוכה יתויג. הפרסום יכלול את שמו ושם משפחתו של הזוכה במתנה. עורכת הפעילות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לכלול בפרסומי תוצאות הפעילות גם פרטים נוספים על הזוכה בפרס, לרבות התמונה שצילם וההסבר שבגינם זכה. המשתתף מאשר בעצם העלאת התמונה כי התמונה נקייה מזכויות צד ג' בה וכי הוא צילם אותה בעצמו ובעל זכויות היוצרים בתמונה. ומאשר לעורכת הפעילות לפרסמה בכל המדיה ועוד ככל שתהיינה טענות של צד ג' לזכויות יוצרים בתמונה האחריות והוצאות ככל שתהיינה יושתו על הזוכה. הוועדה: עורכת הפעילות מינתה וועדה שתכלול 3 בעלי תפקידים שונים ובניהם: מנהלת שיווק, סמנכ"ל תפעול ומנהל מכירות. הוועדה תתכנס כשבוע ימים לאחר סיום הפעילות. תגובות שיעלו לאחר 23.6.2020 בשעה 23:59 לא יכללו במסגרת פעילות זו. הוועדה בדיון פתוח תבחר את המשתתפים שלדעתה המקום הכי משוגע בו סלפי הדיון בוועדה לא יכלול את שמות המשתתפים אלא רק מספרים על מנת לא להטות את הבחירה. שיטת הזכייה: עורכת הפעילות תנפיק קובץ המאגד את כל התגובות. הוועדה תידון איזה תגובה המעניינת ביותר לדעתה ותאתר את המשתתף. קבלת המתנה: לאחר הזכייה תיצור קשר עורכת הפעילות בהודעה פרטית דרך האינסטגרם ו/או בכל דרך הנראית לעורכת הפעילות לזוכה. במידה ותוך יומיים הזוכה לא יצר קשר עם עורכת פעילות בחוזר או לא מסר לה את פרטיו לצורך העברת המתנה, עורכת הפעילות תהיה זכאית להעביר את המתנה למי שהיה במקום השני וכן הלאה ולא תהיה לזוכה כל טענה על כך. קבלת הפרס לא תהא מותנית בתשלום, בפעולה או בתנאי נוסף והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן. לא קיימת אפשרות החזרה / זיכוי / החלפה / המרה בשווה כסף/ עודף מהמתנה. כללי לא תשמע טענה כלשהי לפיה קביעתה של עורכת הפעילות ו/או הוועדה בדבר עמידתם של הזוכים בתנאים שיזכו אותם בפרס אינה נכונה. בפעילות לא ישתתפו עורכת הפעילות מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיה (בן משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות). המשתתפים בפעילות יהיו מנועים מלהעלות טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר הקשור בפעילות במישרין ו/או בעקיפין, לרבות טענה ו/או תביעה בגין נזק כלשהו . לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעה של עורכת הפעילות הנה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר. ככל שהתעורר אצל עורכת הפעילות חשד, כי הזוכה בפעילות לא היה זכאי לזכייה מסיבה כלשהי ו/או ככל שהסתבר, כי זוכה בפעילות לא עמד באחד או יותר מהתנאים נדרשים – היא תהיה רשאית לבטל את זכייתו, ולכנס את הוועדה בשנית כדי לבחור זוכה אחר במקומו וכן הלאה. לחילופין, ככל שתבוטל זכייה של איזה מהזוכים ו/או של יותר מזוכה אחד – עורכת הפעילות אינה מחויבת לבצע בחירה נוספת ו/או לבחור זוכה אחר במקומו. רישומי עורכת הפעילות יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לפעילות ו/או לפרטי המשתתפים ו/או הזוכים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי-נכונות ו/או דיוק הפרטים שקיימים אצלה כאמור. עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו /או לשנות את תנאים (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר לגביה ו/או בקשר עמם ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר , בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך. הזוכה פוטר את עורכת הפעילות/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר עמו. תקנון זה יימצא לעיון באתר הבית של עורכת הפעילות בכתובת:  www.bestmobile.co.il